โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน
เพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยมีพรรคร่วมลงแข่งขัน 4 พรรค คือ
1. พรรคไผทรวมใจพัฒนา 2. พรรคไผทเสรีนิยม 3. พรรคโลกาภิวัฒน์ และ 4. พรรคไผทก้าวหน้า
พรรคที่ได้คะแนนสูงสุด มีชัยชนะในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้ คือ “พรรคไผทเสรีนิยม” ซึ่งได้คะแนนเสียง 891 คะแนนเสียง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….
https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1506868646000777&type=3