เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ บนเนื้อที่ 20 ไร่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งภาคสามัญและภาคภาษาอังกฤษ มีนักเรียน ชาย-หญิง จำนวน 3,172 คน ครูไทยและครูชาวต่างประเทศ 286 คน พนักงาน 33 คน และคนงาน 55 คน