การรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

การรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน / แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และรับนมโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 07.00-12.30 น. สำหรับ – นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 / ชั้น IP 1-5 รับเวลา 07.00 – 12.30 น. – นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 รับเวลา 12.30 – 16.00 น. ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

Continue reading


รายช่ือนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษ ปี 2566

รายช่ือนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษ ปี 2566

Continue reading


เรียนต่อมัธยมไผทอุดมศึกษา อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจวิชาการ

เรียนต่อมัธยมไผทอุดมศึกษา อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจวิชาการ ผปค.ท่านใดสนใจให้บุตรหลานเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดในการรับสมัครได้ที่โทรศัพท์ 02 5211457-8, 02 9733530, 02 5210156หรือสอบถามรายละเอียดจากเบอร์โทรตรงอาจารย์ใหญ่ส่วนการศึกษามัธยม 0879040923 ครูตุ้มค่ะ

Continue reading