การรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

การรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน / แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และรับนมโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 07.00-12.30 น. สำหรับ – นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 / ชั้น IP 1-5 รับเวลา 07.00 – 12.30 น. – นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 รับเวลา 12.30 – 16.00 น. ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

Continue reading


รายช่ือนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษ ปี 2566

รายช่ือนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษ ปี 2566

Continue reading


รางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ปี66

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษายังเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดในการรับสมัครได้เลยนะคะ โทรศัพท์ 02 5211457-8, 02 9733530, 02 5210156 หรือมือถือ 083-8167213 หรือ 081-3309548-9 จันทร์ถึงศุกร์ 8.30-16.00 น.

Continue reading


รางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ปี66

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษายังเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดในการรับสมัครได้เลยนะคะ โทรศัพท์ 02 5211457-8, 02 9733530, 02 5210156 หรือมือถือ 083-8167213 หรือ 081-3309548-9 จันทร์ถึงศุกร์ 8.30-16.00 น.

Continue reading