IP.1-IP.2 นักเรียนส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ IP.1-IP.2 นักเรียนส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ในกิจกรรมการเรียนรู้Project Integration