การสมัครเรียน

“ผู้ปครองและนักเรียนที่จะมาติดต่อกับทาง รร /เยี่ยมชมโรงเรียน/ สมัครเข้าเรียน ต้องนำผล พร้อมเครื่องตรวจ ATK มาแสดงก่อนเข้า รร ทุกครั้ง”

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ 2565

แผ่นพับ หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน ปี 2565
แผ่นพับ หลักสูตร Inspire (อ.1-2-3)
แผ่นพับ หลักสูตร Inspire (ป.1-3, ม.1-3)

01– อนุบาลศึกษาปีที่ 1-2-3 (2565) หลักสูตร Inspire
02– ประถมศึกษาปีที่ 1-3, ม.1-3 (2565) หลักสูตร Inspire
03– ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (2565) หลักสูตร Gifted Talented
04– ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (2565) หลักสูตร IP
05– ประถมศึกษาปีที่ 1-ม.3 (2565) นักเรียนเสริมระหว่างชั้น