การสมัครเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ 2563

01– แผ่นพับหลักสูตร Inspire (อ.1-2)
– 01– อนุบาลศึกษาปีที่ 1-2563 หลักสูตร Inspire
02– อนุบาลศึกษาปีที่ 3-2563 หลักสูตร ILP
– 03– ประถมศึกษาปีที่ 1-2563 หลักสูตร Inspire
– 03– แผ่นพับหลักสูตร Inspire (ป.1, ม.1, Gifted)
– 04– ประถมศึกษาปีที่ 1-2563 หลักสูตร Gifted
– 05– ประถมศึกษาปีที่ 1-2563 International
– 06– ประถมศึกษาปีที่ 1-2563 เสริมระหว่างชั้น
– 07– แผ่นพับ หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน ปี 2563 (26 ส.ค.62)