พิธี “กตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก 52 ปี ทุนศรียานนท์”

พิธี “กตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก 52 ปี ทุนศรียานนท์” (นักเรียน เดี่ยว/หมู่) พิธี “กตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก 52 ปี ทุนศรียานนท์” เพื่อมอบทุน “คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์” ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดี สร้างชื่อเสียง และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรบุคลากรทำงานนานปี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้บุคลากร และมีการแสดงของนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน โดยคุณกร ทัพพะรังสี รองประธานบริษัทไผทอุดมจำกัด และที่ปรึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นประธานพิธีฯ โดยจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

Continue reading