บริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 50,000 บาท

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง นำเงินที่ได้รับจากการบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 50,000 บาท และกระเป๋านักเรียนจำนวน 216 ใบส่งมอบให้กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้