โครงการพัฒนาการศึกษาสู่สากล ศตวรรษที่ 21 ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU)

Exchange Visit Under the MOU

โครงการพัฒนาการศึกษาสู่สากล ศตวรรษที่ 21 ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU)
ระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียใต้ และ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
Exchange Visit Under the MOU
between International Education Services (IES), Department for Education and Child Education (DECD),
Government of South Australia and Patai Udom Suksa School
July 12th, 2017
By Su Nieam….