อบรมนายหมู่ รองนายหมู่และกองร้อยพิเศษ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดอบรมหลักสูตรนายหมู่ รองนายหมู่และกองร้อยพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / IP 4 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยได้รับเกียรติจาก อ.วรรณชัย บุญพิทักษ์ LT. คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม
กองการลูกเสือ สำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานพิธีฯ
ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ หอประชมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….
https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1496036477083994&type=3