พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ระดับชั้น ป.4 และ IP4โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของระดับป.4ส่วนการศึกษาประถมศึกษาและส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565เพื่อเป็นการประกาศแสดงเจตจำนงหรือปฏิญาณตนว่าจะนับถือ พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดไป ซึ่งเป็นการแสดงตนให้ปรากฏว่ายอมรับนับถือพระพุทธศาสนา เป็นศาสนา ประจำชีวิตของตน เป็นพิธีที่ได้ทำกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯBy Su Nieam….