วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

ไผทอุดมศึกษาจัดพิธีถวายสักการะราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีมอบเกียรติบัตร “เรียนดีเพื่อพ่อ”
ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรม “ไผทฯ รวมใจจิตอาสา กำจัดลูกน้ำยุงลาย”
ถวายเป็นระพราชกุศล
กิจกรรม ปณิธานความดีวิถีไทย ในแบบพ่อหลวง
และกิจกรรมอวยพรบอกรักพ่อทาง Online
โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
Cr.Kru Somboon Buangiwyai
By Su Nieam….