โรงเรียนจัดการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนจัดการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านและการเขียน
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
และมีความสามารถด้านการอ่านและเขียนให้อยู่ในมาตรฐานตามวัยของผู้เรียน
โดยจัดให้มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถ
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
By Su Nieam….

 

 

https://www.facebook.com/pg/รูปกิจกรรมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา-355504731939222/photos/?tab=album&album_id=623477681808591&__xts__%5B0%5D=68.ARCCQ-wZpKNBlPmSrZjplQMSO1-f7vX0Da6O4oYZnsQoUA9Xfn-2SRkoybWdEAMBR6dZ7yQDNaosUQjFP0p4ugELBj7zlg8PsH9d2ncTCS9dqg0Lb1UTaMdDC-1_VN0WV4FMDvLOZ2YK2aN1ChmBDCvSXTAWXyerrK27s8B–g4bVwAYKqBbicFsmFt3y8GYGyFSRPvIRLsklKN_LaFwveezJUPHhANwTpyFCdn3_32QxEQRXzpoc4TbknFsqow8VtgYrfoX6U9PZxGRhsO7edvAAkY2HeRdMRHO_whR919v-00vEo2rcnL3uhTRXf1_5NtlZeAmNi4YHfQJy-Wh-8G30NUKq6M40v3gIXpkC3f72xjS7E3zF79cBvcKd1GN6NXrzWzX3WQiujp3OuWKq6xehkcqXXXvcj-bmJ8uvALmtDw6FlRKCWYN0Ce2zFcOCqhamwCgY-u1kvKqq3YnQ1BwhulC6NNawCOc7CNvTPrFGMeAl4rpRvwAYDyGc0t9GrAohYhekdXmVMIDbi3xaDYQ3k1tvdh_McNTRvPpktsA6WuUcglB7w6ObjWkqj2y41QxToe35v8S_Eojvbw-og&__tn__=-U-R