“กีฬาสีอนุบาลไผทฯ ครอบครัวรวมใจ รักษาสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563

โรงเรียนจัดกิจกรรม “กีฬาสีอนุบาลไผทฯ ครอบครัวรวมใจ รักษาสิ่งแวดล้อม”
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว
ความรักความอบอุ่น เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ปลูกจิตสำนึกช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและโลกต่อไป
โดย อ.วงษ์เงิน ปิ่นน้อย อาจารย์ใหญ่ส่วนการศึกษาอนุบาล เป็นประธานในพิธีฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาส่วนการศึกษาอนุบาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….

 

กีฬาสีอนุบาลไผทฯ ครอบครัวรวมใจ รักษาสิ่งแวดล้อม