พิธี “กตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก 52 ปี ทุนศรียานนท์”

พิธี “กตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก 52 ปี ทุนศรียานนท์”

(นักเรียน เดี่ยว/หมู่)

พิธี “กตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก 52 ปี ทุนศรียานนท์”

เพื่อมอบทุน “คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์” ประจำปี 2566

ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดี สร้างชื่อเสียง และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวม

พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรบุคลากรทำงานนานปี

เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้บุคลากร

และมีการแสดงของนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้แสดงความสามารถ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน

โดยคุณกร ทัพพะรังสี

รองประธานบริษัทไผทอุดมจำกัด และที่ปรึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นประธานพิธีฯ

โดยจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา