การรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

การรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน / แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)

และรับนมโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 07.00-12.30 น.

สำหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 / ชั้น IP 1-5 รับเวลา 07.00 – 12.30 น.

– นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 รับเวลา 12.30 – 16.00 น.

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566