รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ คนเก่งของไผทฯ….

1.ด.ช.กิตติวิชญ์ เสรีเรืองยุทธ

2.ด.ช.ธนวรรธน์ ดวงแก้ว

3.ด.ช.รามฌ์ ดาโลปการ

4.ด.ช.เขษมศักดิ์ สมบัติศรี

5.ด.ช.ฐานพัฒน์ พรมมารักษ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.กทม. เขต 1

และ

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขัน ระดับชาติ

การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี

โดยมี คุณครูสหพล อุดม, คุณครูสำราญ เพ็ชรดี และอ.วิจิตรา ศิริสัจจาพิพัฒน์

เป็นผู้ควบคุมและให้คำปรึกษา

ภาพ/ข่าว BySu Nieam…./Sahabhon Udhom