พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๐ พรรษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติเพื่อให้นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณเสาธงโรงเรียนไผทอุดมศึกษาBy Kru Somboon Buangiwyai / Natthawut Joe / Su Nieam….