Project Integration :Catch A Star

Project Integration :Catch A Star ?
We focus on the world at night,our moon,our solar system and famous art centered around nighttime. วันนี้เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ นักเรียนของเราได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางภาษาจากคณะครูต่างชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว #InternationalProgram
Patai Udom Suksa School