โรงเรียนไผทอุดมศึกษาร่วมกับศูนย์ทดสอบ Cambridge Test จากประเทศอังกฤษ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาร่วมกับศูนย์ทดสอบ Cambridge Test จากประเทศอังกฤษ ได้จัดทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษแก่นักเรียนทุกระดับชั้นโดยแบ่งการสอบเป็น ระดับ Starters,Movers, Flyers มีการทดสอบในทักษะ ทั้ง4 ได้แก่ Listening Speaking Reading&Writing ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับใบแสดงผลการสอบจากสถาบัน Cambridge ส่งตรงจากประเทศอังกฤษ
หมายเหตุ ภาพการสอบและตัวข้อสอบได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบ Cambridge ให้เผยแพร่ได้