ยินดีต้อนรับ..ผู้เข้าชมจากมหาวิทยาลัย fuji ญี่ปุ่น….

ยินดีต้อนรับ..ผู้เข้าชมจากมหาวิทยาลัย fuji ญี่ปุ่น….

 

https://www.facebook.com/PataiUdomSuksaSchool/?__tn__=kCH-R&eid=ARD_BmJ0dUgqqwYT6Yg11-Q_XBpZgem-KrJiE97AsxsZaYuda8dnOXjkZ6KiM9qfA1UUMc1qkFXMir60&hc_ref=ARTuJJturhe8n_kdPY28dHHi9wE066QHTh0CpnCL2sKGmEdE1jaLptju0xZwqGebIv4&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDQvvJG3mlYCoi_pNEhTdxnJSFM9ip7Ry1vPCg46kVo6FH7bXooOUGTBK0tnIIvUne34eJv8Wdu_UsZtNf43pLArtqVLP1cIo0Sl6Pd5ulM8kjm7P9TI9Y3Wq9iEBVVAoJCpCuN2qipCycg2h1NwS_9AR54ALSHTTI2Pk4GuaHZ10SFH8fyIumPXo4LZQ5aMsi_DTSN5AwBflJaz9ibPRvn40-fun11xS0e_sRNfRcCVZwD001wOl1Yqhr4y9TCbF4K8lIs3Svuk1CRts1Bu2GjIlQ0uyM5-z0P5vcU_x8gblTpQpUYCRexqeQTLyPngQrcbSQ7IrLLqfvJKNUYJ9Q5Z53l6DDy7iptWgyfYGydXgMS1W6ZPSidhWcQQ5TZkI1bkRIG6ScN5aDLn9F7yJgTldIfG0kWcQ