ปิดเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศแจ้งหยุดเรียน
ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์การหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเกินมาตรฐาน เกรงจะเป็นอันตรายกับนักเรียน จึงประกาศให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ทุกสังกัดการศึกษา ปิดเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นั้นยังคงสอบตามวันและเวลาเดิม.