อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2558

โดยมี ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. เป็นประธานพิธี