สัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน ประจำปี 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน ประจำปี 2561 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1729054973782142&type=3

Continue reading


พิธีประดับดาวลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-ป.3

พิธีประดับดาวลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ.นิธิวัชร์ แก้วยม เป็นประธานในพิธี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ.จักรพงษ์ สีสัน เป็นประธานในพิธี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ.อภิพงค์ ภคะวา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1735608789793427&type=3

Continue reading


IP นำเสนอผลงาน Project Integration Conclusion

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 9.30 น. – 10.30 น. อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นประธานพิธีในงาน การนำเสนอผลงานการเรียนรู้ Project Integration Conclusion ของนักเรียน ระดับชั้น IP 1- IP 9 ส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ International Program ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เกิดทักษะในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1731264956894477&type=3

Continue reading


สุขสันต์วันเกิด อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

สุขสันต์วันเกิด อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน “ขอเดชคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มภัยสารพัดขจัดผลาญ อายุมั่นขวัญยืนชั่วกาลนาน มงคลวารวันเกิด…ประเสริฐเอย”สุขสันต์วันเกิด คุณเอื้อย (อ.ผลิกา เศวตศิลา) ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สิริอายุครบรอบ 60 ปี วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1734506846570288&type=3

Continue reading


โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.6 โดย อ.อุษณีย์ บูรณะเชษฐกุล อาจารย์ใหญ่ส่วนการศึกษาความสามารถพิเศษ เป็นผู้รับมอบจาก หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงาน “100 การศึกษาเอกชน” เมื่อวันเสาร์ที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ By Su Nieam.  

Continue reading


อบรม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย นำโดย นางพริ้มพราย สุพโปฎก นายกสมาคมฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงใหม่พร้อมเตรียมครูผู้สอนสู่ระบบออนไลน์กับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1713422185345421&type=3

Continue reading


100 ปี การศึกษาเอกชน

อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา และนายกสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน “100 ปีการศึกษาเอกชน” ประจำปี ๒๕๖๑ จากหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ด้านวิชาการ ของส่วนการศึกษาต่างๆ ของโรงเรียน ในงาน 100 การศึกษาเอกชน “100 ปีการศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้ง วัฒนะ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1727204800633826&type=3

Continue reading


หนูน้อยอนุบาล ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกายบริหาร

หนูน้อยอนุบาล ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกายบริหาร ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่งระดับอนุบาลชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกายบริหาร (ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร) ในงาน “100 ปี การศึกษเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย” โดยมีรายชื่อดังนี้ ด.ญ.จินตนา ณัฏฐ์เศรษฐ์ อ.3/1 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ สุวศราภรณ์ อ.3/2 ด.ญ.ศิราภรณ์ บั้งทอง อ.3/2 ด.ญ.มนัสนันท์ เณียมกุณชรณ์ อ.3/2 ด.ช.ธานัท มิตรมุสิก อ.3/2 ด.ญ.ภีรดา วรสิงห์ อ.3/3 ด.ญ.ชญาณ์นันท์ ลุนสา อ.3/5 ด.ช.คุณานนท์ ฬาทอง อ.3/5 ด.ญ.ปุญญิศา ปานยืน อ.3/6 ด.ญ.นภัสภรณ์ ลิมาภรณ์วณิชย์ อ.3/6 ด.ญ.ญดา ธิติชาญกุล อ.3/7 ด.ญ.นาราภัทร กาหลิบ อ.3/8 ด.ญ.ดีกัญญ์ สังแก้ว อ.3/8 ด.ช.มนัสวิน […]

Continue reading