โรงเรียนจัดการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนจัดการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านและการเขียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความสามารถด้านการอ่านและเขียนให้อยู่ในมาตรฐานตามวัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 By Su Nieam….     https://www.facebook.com/pg/รูปกิจกรรมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา-355504731939222/photos/?tab=album&album_id=623477681808591&__xts__%5B0%5D=68.ARCCQ-wZpKNBlPmSrZjplQMSO1-f7vX0Da6O4oYZnsQoUA9Xfn-2SRkoybWdEAMBR6dZ7yQDNaosUQjFP0p4ugELBj7zlg8PsH9d2ncTCS9dqg0Lb1UTaMdDC-1_VN0WV4FMDvLOZ2YK2aN1ChmBDCvSXTAWXyerrK27s8B–g4bVwAYKqBbicFsmFt3y8GYGyFSRPvIRLsklKN_LaFwveezJUPHhANwTpyFCdn3_32QxEQRXzpoc4TbknFsqow8VtgYrfoX6U9PZxGRhsO7edvAAkY2HeRdMRHO_whR919v-00vEo2rcnL3uhTRXf1_5NtlZeAmNi4YHfQJy-Wh-8G30NUKq6M40v3gIXpkC3f72xjS7E3zF79cBvcKd1GN6NXrzWzX3WQiujp3OuWKq6xehkcqXXXvcj-bmJ8uvALmtDw6FlRKCWYN0Ce2zFcOCqhamwCgY-u1kvKqq3YnQ1BwhulC6NNawCOc7CNvTPrFGMeAl4rpRvwAYDyGc0t9GrAohYhekdXmVMIDbi3xaDYQ3k1tvdh_McNTRvPpktsA6WuUcglB7w6ObjWkqj2y41QxToe35v8S_Eojvbw-og&__tn__=-U-R  

Continue reading


แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน อ.1 ระยะที่ 1 เปิด 7 พ.ค.63 ถึง 15 พ.ค.63 ระยะที่ 2 เปิด 18 พ.ค.63 ป.1 เปิด 18 พ.ค.63 IP1-6 เปิด 18 พ.ค. 63 ม.1-3 เปิด 18 พ.ค. 63 ป.2-3 เปิด 19 พ.ค. 63 ป.4-6 เปิด 20 พ.ค. 63 อ.2-3 เปิด 21 พ.ค. 63 ตั้งแต่ 12 พ.ค.63 เป็นต้นไปนักเรียน อ.2 ถึง ม.3 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ห้องเรียนและผังตึกเรียนได้ที่เว็บไซต์ รร.นะคะ

Continue reading


รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนไผทอดุมศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 จัดโดย สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รายชิ้อ http://patai.ac.th/files/2020-01-25-ST1.pdf  

Continue reading


ประกาศด่วนปิดเรียนค่ะ 22-23 มค และ 27 ม.ค. 63

ประกาศด่วนปิดเรียนค่ะ จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เนื่องจากการไฟฟ้างดจ่ายกระแสไฟฟ้าทำให้ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ โปรดแชร์ต่อค่ะ สรุปนะคะ รร ปิด 22-23 มค และ 27 ม.ค. 63 วันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 63 มีการเรียนการสอนตามปกติค่ะ    

Continue reading


Open House ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563

ภาพบรรยากาศ ไผทอุดมศึกษา : Open House ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 By Su Nieam….     Open House ครั้งที่ 4… 19-01-2563  

Continue reading


โรงเรียนไผทอุดมศึกษาร่วมกับศูนย์ทดสอบ Cambridge Test จากประเทศอังกฤษ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาร่วมกับศูนย์ทดสอบ Cambridge Test จากประเทศอังกฤษ ได้จัดทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษแก่นักเรียนทุกระดับชั้นโดยแบ่งการสอบเป็น ระดับ Starters,Movers, Flyers มีการทดสอบในทักษะ ทั้ง4 ได้แก่ Listening Speaking Reading&Writing ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับใบแสดงผลการสอบจากสถาบัน Cambridge ส่งตรงจากประเทศอังกฤษ หมายเหตุ ภาพการสอบและตัวข้อสอบได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบ Cambridge ให้เผยแพร่ได้  

Continue reading


ไผทอุดมศึกษา ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายเงิน

ไผทอุดมศึกษา ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายเงิน โรงเรียนไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยโรงเรียนได้รับโล่ โรงเรียนรางวัลพระ ราชทาน ๑ รางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๙ รางวัล และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ๕ รางวัล ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนไผทอุดศึกษา ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายเงิน จากการจัดกิจกรรมฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ภาพ : กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ กองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าว : โรงเรียนไผทอุดมศึกษา / By Su Nieam….            

Continue reading


“กีฬาสีอนุบาลไผทฯ ครอบครัวรวมใจ รักษาสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563

โรงเรียนจัดกิจกรรม “กีฬาสีอนุบาลไผทฯ ครอบครัวรวมใจ รักษาสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว ความรักความอบอุ่น เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ปลูกจิตสำนึกช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและโลกต่อไป โดย อ.วงษ์เงิน ปิ่นน้อย อาจารย์ใหญ่ส่วนการศึกษาอนุบาล เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาส่วนการศึกษาอนุบาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   กีฬาสีอนุบาลไผทฯ ครอบครัวรวมใจ รักษาสิ่งแวดล้อม    

Continue reading


ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.สุวิจักขณ์ นุชอนงค์ และด.ช.จีรายุทธ สุขเกษม

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.สุวิจักขณ์ นุชอนงค์ ชั้น ป.6 ด.ช.จีรายุทธ สุขเกษม ชั้น ป.5 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล By Su Nieam….

Continue reading


โรงเรียนไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยโรงเรียนได้รับโล่ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๑ รางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๙ รางวัล และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ๕ รางวัล ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนไผทอุดศึกษา ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายเงิน จากการจัดกิจกรรมฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม….              

Continue reading