Project Integration : Countdown to New Year

การนำเสนอผลงาน Project Integration : Countdown to New Year ของนีกเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษโดย แต่ละระดับชั้น จะเรียนใน Theme ที่แตกต่างกัน IP.1-2 : Thai New Year IP.3-4 Western New Year IP.5-9 : Chinese New Year  

Continue reading


ไผทอุดมศึกษาแทนคุณแผ่นดินไทย ขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษาสู่ตำรวจจราจร

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดกิจกรรม ไผทอุดมศึกษาร่วมสร้างสันติสุขแด่สังคมไทย ภายใต้โครงการ “ไผทอุดมศึกษาแทนคุณแผ่นดินไทย” “ขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษาสู่ตำรวจจราจร“ พร้อมทั้งขอบคุณท่านผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะครู พนักงาน นักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบเงินและของขวัญแด่ตำรวจจราจร ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 สถานี โดย อ.ผลิกา เศวตศิลา ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานพิธีมอบ – สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท – สถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท – สถานีตำรวจนครบาลบางเขน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท – สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดกิจกรรม […]

Continue reading


ประเมินผลความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของทุกส่วนการศึกษาสู่ความยั่งยืน โดยการอ่านและการเขียน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 By Su Nieam….   โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019

Continue reading


Project ลอยทะเล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประมวลภาพ การนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้แบบบูรณาการ Project ลอยทะเล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2196935006994134&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB1mgquXJ5Hyx2Koq1lkNhn4nU5UzF9wyDZVtmGgtlWyWo6lQ50V7ZbUBGGSC1NANTgMrtQjPj9m4RU6UNPbM-VrK7g3_-DYGzIH6HSXmMp2vzEHIxRpcW_twnLuKRXYqO9UnIgiVUSpqndwmNWmvbfjXVm9qNYms53aIS83tE_KlUEB50zEXqId-BI5rcd9srRS1h24YUHmQoeQWyKJtFBseWn7wT-KjKxcF8sZ8lau4tKBv4q9DHNsOkgbptp0b9EVl__hlmx0uWQgvXAtsx_Z_eg_w_xqp969wSa-S0DQKsguFQ4CXBO2HCHPg_pJ2YlgzHs8g39bkQnu-4wv3tMIw&__tn__=-UCH-R  

Continue reading


การศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC

วันนี้โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC พร้อมทั้งคณะครูเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประชุมสวนนงนุชพัทยา

Continue reading


Project : GEN A ตามรอยพ่อต้านภัยธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา นำเสนอผลการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ Project : GEN A ตามรอยพ่อต้านภัยธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam….   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษานำเสนอผลการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการProject :… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019

Continue reading


กิจกรรม Chinese New Year 2019 เป็นการฉลองตรุษจีน

ส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ (IP) ร่วมกับ หลักสูตร ILP (Intensive Language Program) จัดกิจกรรม Chinese New Year 2019 เป็นการฉลองตรุษจีน ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และอยู่ในโครงการ International Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีของเจ้าของภาษา และยังเป็นการแสดงความสามารถ ของนักเรียนในการใช้ทักษะภาษาจีนผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2189642564390045&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDgah0W1aIdyjbIYGF_douJhpGc-_fD8Jym2zZ49mDM-uAQAsd2FvJ6ABxuD2Y2bTiFnYAUU4PANReDYrKC5fZzklm2L3olr3REJURqjBYB-byw5mDZ-URxPlGFJyEkOV9JVJWEPrOlyezjnR1dT1TwSjygGO6sBXcd9L4ouPv_0rrNP3R1uQZV0LbXYZeLp0vtuW8OPza1I5j8XzSf7wC_J-g8n70jjCx1DsOeeNOpbn_5-J3oQxZSMouoRwxRfOD31hyDluQ3TxrFY8dkDHTImqYzzUrIvu4GlPTbrjOa1vIqGTGRmB_jcu13w1tGYGvhZMthhDfla2djIAykvPlahgvq_POTeDvdxtNsLoj38A-a1LTuKQjASItp5vkiYzqLopE7OZBbBpuFdHxe7IGdkosdehDzEB-vlgE&__tn__=-UCH-R

Continue reading


GEN A ตามรอยพ่อต้านภัยธรรมชาติ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 361 คน ทัศนศึกษาตามโครงการ การเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ GEN A ตามรอยพ่อต้านภัยธรรมชาติ โดยศึกษาโครงการตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ชมการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ พ่อหลวง ร.๙ ศึกษาวิถีความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละภาคในประเทศไทย และกิจกรรมตามรอยพระราชา พ่อหลวง ร.๙ ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 By Su Nieam….   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 361 คน ทัศนศึกษาตามโครงการ การเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ GEN A… โพสต์โดย รูปกิจกรรมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019

Continue reading


PATAI SUMMER COURSE 2019

ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนี้ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้ จัดกิจกรรม PATAI SUMMER COURSE 2019 โดยในปีนี้มีหลายคอร์ดให้นักเรียนได้เลือกเรียนทั้งค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ และกีฬา ซึ่งมีให้เลือกเรียนทั้งคอร์ดเดือนมีนาคม (ช่วงวันที่ 7-27 มีนาคม 2562) และคอร์ดเดือนเมษายน (ช่วงวันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562) เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการและควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสุนทรียภาพทางอารมณ์ (EQ) และพิเศษสุดสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้ง 2 คอร์ด โรงเรียนมีส่วนลดให้ด้วยครับ   https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/51352833_10156376045867981_3774695693864665088_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=390dace740811d7f5267d173112165e2&oe=5CB289D5

Continue reading