ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อโดยการ เรียงลาดับตามตัวอักษร นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกและประสงค์เข้าร่วมโครงการ ชาระค่าสนับสนุนกิจกรรม วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2562 ณ ตึก 1 ห้องธุรการ และรายงานตัววันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.15- 08.30 น. โดยนาหลักฐานการชาระค่าสนับสนุน กิจกรรม(ใบเสร็จรับเงิน)มาแสดง ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ในวันและเวลา ดังกล่าว จะถือว่า สละสิทธิ์   วิชา คณิตศาสตร์ 1. กลุ่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 – 3 2. กลุ่ม Highly ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 3. กลุ่ม Highly ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 […]

Continue reading


พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย ด.ญ.อาคีรา ตระการรุ่งโรจน์ ชั้น ป.3 เป็นตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร และร่วมพิธีดังกล่าว รวมจำนวน 74 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน Cr.สโมสรลูกเสือสำนักงาน ป.ป.ช.-ลูกเสือช่อสะอาด / RoyalFamilyTH / NEWS1 / By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.450652335757794&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDIDGYYszzjP1HP6qt-FyUriI1dzKOt6yQB1do6TfEzNrYgJNGVrsLSYit9kfGKxOmbaIsQ_amZSD0rImqRcm1my_r97RmVNcUjM6lOoMlELcOKQDldJKQSKSTqoyQum97VRPbzvKbrTjok6LJZJ_cnVhmUZJ69lw5d6w9VEyk3uYaEoaBeaUIsrzL-KPbimKKk4jtRKMYCMSrbJCnT8GNuUWExymDeQZDgz003K709yxn7ZNU9AAcmtqYFZxQXTtv1VJ3qyQrA0dqgUsD1w1NTSyV0Ohh–0pbqjPtyfhG0U4PEdywNMM_QHGVBPEYXjh-7Sl9oOFRN_n85UOre6bk0x6Y3YVAygbD1rFAWMyn17gU_Z1ysqc4e4xvDKpWSe3Z6JEGpri6k6CqP4fqhirxkeCQftfqx74pvLbcNtU9WZW8D3DkNCkjCGqnJ6uXV5b1KjfZ6ei7yhNq0fHcHHW-AlHFt2Rg-318nPilh2Vk3jRUKZyXhc3au7YwLmcxzcexumQ98gptfFhZhhk87lL1zw&__tn__=-UCH-R

Continue reading