อัตราค่าแบบเรียน และ รายการหนังสือ  ปีการศึกษา 2564

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

รายการหนังสือที่ใช้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

Inspire

สามัญ

ILP 1

ILP 2

ILP 3

Inspire Gifted

ความสามารถพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

International Program