อัตราค่าแบบเรียน

รายการหนังสือที่ใช้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

Inspire

สามัญ

ILP 1

ILP 2

ILP 3

ความสามารถพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา