อัตราค่าแบบเรียน และ รายการหนังสือ  ปีการศึกษา 2566

 
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
 

รายการหนังสือที่ใช้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
โรงเรียนจะแจ้งวันรับแบบเรียนให้ทราบต่อไป

Inspire

สามัญ

ILP 1

ILP 2

Inspire Gifted

ความสามารถพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

International Program