อบรม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ร่วมกับ สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นำโดย นางพริ้มพราย สุพโปฎก นายกสมาคมฯ
จัดอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุงใหม่พร้อมเตรียมครูผู้สอนสู่ระบบออนไลน์กับการศึกษาในยุค Thailand 4.0
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….
https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1713422185345421&type=3