การสอบปลายปี ประจำภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.6, ม.1-ม.3 และ IP.6, IP.9 วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1-ป.5, IP.1-IP.5, และ IP.7-IP.8 วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561