ยินดีกับ เด็กชายก้องกิดากร จันคนา เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายก้องกิดากร จันคนา ชั้น ป.5/4 เด็กหญิงจินดารัตน์ แก้วใจ ชั้นป. 6/3 และเด็กชายกรภัทร วงษ์วิลาส ชั้น ป. 6/6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 จากกระทรวงศึกษาธิการ