คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ภาพ/ข่าว By Su Nieam….