Housework robot

วันนี้นักเรียนส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ (International Program)ระดับชั้นIP.1-IP.2นำเสนอผลงานจากการเรียนProject Integration โดยครูต่างชาติให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการทำงานบ้านที่ได้รับจากนิทานเรื่องหงส์ทองคำและบูรณาการทักษะSTEMมาสร้างผลงาน Housework robot และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ