ประกาศเรื่อง การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนป.1 – ม.3 วันจันทร์ที่ 18, วันอังคารที่ 19 และวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560
และระดับชั้น IP.1 – IP.9 วันจันทร์ที่ 18 – วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560