ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ 2561

อนุบาลปีที่ 1-3 หลักสูตรภาคปกติ
ประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาคปกติ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตรความสามารถพิเศษ (Gifted & Talented)
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ International Program
นักเรียนเสริมระหว่างชั้น