ลูกเสือเนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตร International Program ได้ผ่านบททดสอบการเดินทางไกล

ลูกเสือเนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตร International Program ได้ผ่านบททดสอบการเดินทางไกล และสอบปฏิบัติวิชาสูทกรรมตามหลักสูตรในการเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ