หนูน้อยคนเก่งไผทฯ รับประทานรางวัลศิลปกรรมเหรียญทองจากองค์โสมฯ

ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน นักเรียนชั้น อ.2/6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ได้รับรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นผู้ประทานรางวัล
ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ผลงาน “ไปกราบพ่อวันฝนตก”
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ส่งเข้าประกวดโดย ชมรมบ้านพู่กัน
จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติ
ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป
 

by Su Nieam
ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1490802967607345&type=3