การอบรม การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล วันที่๓/๓ พ.ค.๖๐

การอบรม “การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา”
กิจกรรม “เล่นล้อวงกลม” (ต่อ) โดย ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว (อาจารย์ประจำ สสวท.)
และโครงงานสะเต็มศึกษา โดย ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี
พิธีปิดโดย อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไผทอุดมศึกษาและประธานศูนย์สะเต็มศึกษา สช.๕ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา สช. ๕ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….

 

ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1453760204644955&type=3