ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อโดยการ
เรียงลาดับตามตัวอักษร

นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกและประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ชาระค่าสนับสนุนกิจกรรม วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2562 ณ ตึก 1
ห้องธุรการ และรายงานตัววันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
เวลา 07.15- 08.30 น. โดยนาหลักฐานการชาระค่าสนับสนุน
กิจกรรม(ใบเสร็จรับเงิน)มาแสดง ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว
ในวันและเวลา ดังกล่าว จะถือว่า สละสิทธิ์

 

วิชา คณิตศาสตร์

1. กลุ่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 – 3
2. กลุ่ม Highly ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3
3. กลุ่ม Highly ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

4. กลุ่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5
5. กลุ่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

วิชา วิทยาศาสตร์

6. กลุ่ม Highly ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3
7. กลุ่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3
8. กลุ่ม Highly ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
9. กลุ่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5
10. กลุ่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

วิชา ภาษาอังกฤษ

11. กลุ่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3
12. กลุ่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5
13. กลุ่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6