ปฏิทินการศึกษาช่วงปิดเทอม มีนาคม 2562-พฤษภาคม 2562

*** การลาออก (เว้นนักเรียน อ.3 ขึ้น ป.1)
– แจ้งลาออกได้ตั้งแต่ 28 กพ.-22 มีค.2562
*** การมอบตัว (เว้นนักเรียน อ.3 ขึ้น ป.1)
– มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียนต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ 20 เม.ย.2562 เวลา 8.00-15.00 น.
*** การจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา
– วันที่ 20-23 เมษายน 2562 เวลา 8.30-15.00 น.
*** กำหนดการเปิดภาคเรียน
– ชั้น อนุบาล 1 ระยะที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2562
ระยะที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
– ประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
– IP.1-IP.6 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
– มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เปิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
– ประถมศึกษาปีที่ 2-3 เปิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
– ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
– ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
– อนุบาลปีที่ 2และ 3 เปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
*** กำหนดการรับสมุดพก
– ระดับชั้น อ.1-อ.3 รับสมุดพกวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น.ที่ตึกอนุบาล
– ระดับชั้น ป.1-ป.6 และม.1-ม.3 รับสมุดพกวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 7.00-15.30 น.
กรณีไม่มารับในวันดังกล่าว จะแจกให้กับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2562