Gen A ตามรอยพ่อ ต้านภัยธรรมชาติ ประถมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 242 คน
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา
แบบบูรณาการ : Gen A ตามรอยพ่อ ต้านภัยธรรมชาติ
โดยกิจกรรมในหลักสูตรนั้น ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้
ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สังกัด กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
ภาพ/ข่าว By Su Nieam….