วันนี้ 30 มค ผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะรับบุตรหลานกลับสามารถรับได้

วันนี้ 30 มค ผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะรับบุตรหลานกลับสามารถรับได้แต่ต้องติดต่อรับตามระบบนะคะ ผ่านธุรการ โรงเรียนเลิกเวลาเดิม และ รถโรงเรียนออกเวลาปกติค่ะ