การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.6

กิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.6
3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2062776630409973&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB7HYhD6sYhuo_BS0_2reosNP-MezdfO-i0fxfwI5LMaTDazseMdm7mzMqYKhQVnWZJ2oo1dz7Af9-rGIWm_m5lgeNM65xN_MZ76qjG4pqchyZJIy4iJzatPti6owUnoDY7XgTj0ifemNnUF_1H8nwBh4FHJTR6baLsKW6h2A2vGuHIwRvf601Y2o3CLuM5I1gd8QzCpyiJC19aOL0xaDpOZKpM2AwIsoZ9pVaJQXwAUXuYvLAZLN4_zNmz46QC9xCHoN32L8v58kNtKGUOxiSA6H_Mz9FSAWpD5YBulIVUc6rkEuyAxXBZCluDUNKTRvK5Vt_OWgrufNOip15JpFiy0G4NKAx-ROkCzTCgf9pAjDeKxMySwUrjk4hYGA0rm5PWPo-QfM8vhKHrfweLnhmbVslflU_Aqp5KnTI&__tn__=-UCH-R