ไผท “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2560

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ได้รับพระราชทานรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน”
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2560
และได้รับโล่ทองคำรางวัลพระราชทาน เนื่องจากจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2552 2556 และ 2560
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
By Su Nieam….