ร.ร.ไผทฯรับ Energy Mind Award 2016 and Energy Master Award 2016

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล
โดย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม “Energy Mind Award 2016”
(อ.วิจิตรา ศิริสัจจาพิพัฒน์ อาจารย์ใหญ่ส่วนการศึกษามัธยมศึกษา เป็นผู้รับมอบ)
และ คุณครูนิพนธ์ เนียมนิยม ส่วนการศึกษามัธยมศึกษา
ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “Energy Master Award
2016”
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ภาพ:สำนักพระราชวัง / กุลวัชร์ เอมเสม / By Su Nieam….