เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

ด.ช.ปอนด์ปาพจน์ พรวนต้นไทร ม.3, ด.ช.ธีรภัทร์ เหมือนแก้ว ม.3,
ด.ช.กัญจน์ เกิดชูชื่น ม.3, ด.ช.ณฐวัฒน์ ฐิติเมธีปิติพร ม.3,
ด.ช.ดนุส บุญไม่สร่าง ม.3, ด.ญ.จุฬาวรรณ จันวิสิทธิ์ ม.3,
ด.ญ.นันท์นภัส แจ่มรัตน์ ม.3, ด.ช.พีระพัฒน์ จำนงค์ ม.2,
ด.ช.ณฐกฤต ไมตรีจิตร ม.2, ด.ญ.อรดา วรเนตร IP9
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561
และโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เยาวชน
ที่มีความประพฤติดี เรียนดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
จัดโดย สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มสถานศึกษาเครื่อไทย-เทค
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมจันทร์ฉาย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ บางเขน
Cr. อ.มะลิวัลย์ ชมพูแดง / By Su Nieam….

ด.ช.ปอนด์ปาพจน์ พรวนต้นไทร ม.3, ด.ช.ธีรภัทร์ เหมือนแก้ว ม.3, ด.ช.กัญจน์ เกิดชูชื่น ม.3, ด.ช.ณฐวัฒน์ ฐิติเมธีปิติพร ม.3,…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพุธที่ 26 กันยายน 2018