รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ ๙ กับกรมประมง”

ด.ช.ณภัทร ลายน้ำเงิน อ.๓/๒
ด.ช.ทีฆทรรศน์ เกษรบุบผา อ.๓/๒
ด.ญ.ชลนลัท ขาวสะอาด อ.๓/๖
ด.ช.ณัฐธร บำรุงเวช อ.๓/๓
ด.ช.ปิพนธีร์ ขาวจันทร์ อ.๓/๗
ด.ญ.ภรภัทร ห้วยหงษ์ทอง อ.๓/๘
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ ๙ กับกรมประมง”
ในงานเกษตรแฟร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
โดยมีคุณครูพงษ์ลดา ถนอมรัตน์ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม