แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สังคมฐานความรู้ (พ.ศ.2555-2558)
The Strategic Plan for Educational Development to Knowledge-Based Society
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลสู่ความเป็นพลโลก
  กลยุทธ์หลักที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรหลากหลายตามวิสัยทัศน์
    มาตรการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
      งานวิจัยการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
      งานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้
      งานประเมิน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้หลักสูตร
      งานพัฒนาการวัดและประเมินผลตามศักยภาพผู้เรียน
      งานพัฒนาแผนงานวิชาการ
       
      มาตรการที่ 1.1 หลักสูตรกลุ่มประสบการณ์
        งานพัฒนาหลักสูตร Patai Udom Suksa Programme
- หน่วย เรียนรู้รอบรั้วโรงเรียน
- หน่วย หนูรักภาษาและความเป็นไทย
- หน่วย สนุกวิทย์ คิดเลขได้ พร้อมใช้ ICT
- หน่วย อนุบาลไผทฯ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
- หน่วย พละบูรณากา
        งานพัฒนาหลักสูตร Patai Children's Hub
        งานพัฒนาหลักสูตร บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
           
      มาตรการที่ 1.2 หลักสูตรโรงเรียนไผทอุดมศึกษา อิงหลักสูตรแกนกลางฯ
        งานพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ
        งานพัฒนาเครื่องมือและวิธีวัดและประเมินผลให้ตรงตามความสามารถผู้เรียน
        งานพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- บูรณาการการคิดในทุกกลุ่มสาระฯ
- บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-พัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ
        บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity-Based Learning) ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดและทักษะปฏิบัติ
       

หลักสูตร Science Adventure Project
- งานพัฒนาหลักสูตร Science Adventure Project
- โครงการ SAP Show

        จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
         

ด้านการคิด

- พัฒนาทักษะการคิดด้วย "เกมมโนทัศน์ด้านจำนวน" ระดับอนุบาล 1-3
- โครงการ "รู้ไว้ใช่ว่า พัฒนาการคิด"
- กิจกรรมเสริมต่อจินตนาการ สู่ผลงานสร้างสรรค์
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- โครงการโครงงานคณิต-วิทย์ นักคิดไผทฯ
- โครงการลับสมอง
- โครงการ IQ นักคิด พิชิตปัญหา
- โครงการสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์
         

ด้านการอ่าน คิดและเขียน

- กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน
- กิจกรรมอาสาพาน้องอ่าน
- โครงการไผทฯ สร้างจิตสำนึก รักษ์ภาษา และวัฒนธรรมไทย เพื่อพร้อมก้าวไปสู่อาเซียน
- โครงการรักษ์ไทย
- โครงการปลูกต้นบรรณพฤกษ์ (Falling for Good Books)
- โครงการ Reading for the Future
- โครงการ Language Improving for the Future
- โครงการ English on the way

           
      มาตรการที่ 1.3 หลักสูตรสถานศึกษาแบบ
       

- งานพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบวิจัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ Project Approach in Patai's Style
- งานพัฒนาหลักสูตรตามรอยพ่อของแผ่นดิน พออยู่ พอกินและพอเพียง
- งานพัฒนาหลักสูตรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ภาค 2
- งานพัฒนาหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

    มาตรการที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน
     

จัดซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

- โครงการซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนมัธยมศึกษา
     

เพิ่มพูนศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถให้ดียิ่งขึ้น

- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

     

จัดการแนะแนวการศึกษา

- งานแนะแนวการศึกษา

         
  กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรความสามารถพิเศษ
   

มาตรการที่ 1 พัฒนาการวัดแววอัจฉริยะ

- โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานอื่น
- งานวัดแววความสามารถพิเศษเพื่อจัดชั้นเรียน
   

มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษและการเทียบโอน

- โครงการวิจัยมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
- งานพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรความสามารถพิเศษ
- งานพัฒนาหลักสูตรทักษะการคิดด้วยนวัตกรรม Exploring Centre
* นวัตกรรมพัฒนาสมองกับการเรียนรู้ Exploring Centre
* โครงการพัฒนาทักษะการคิดใน Exploring Centre
* กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ต้นไม้รักการอ่าน"
* กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดาว 3 สี
* กิจกรรมเสริมสร้างพลังปัญญา (กิจกรรมภายนอก)
- งานพัฒนาหลักสูตรลดระยะเวลาเรียน (Acceleration)
- งานพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment)
* บูรณาการทักษะการคิด
* พัฒนาคู่มือหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ตามระดับชั้น และสาขา
- งานพัฒนาหลักสูตรขยายประสบการณ์ (Extension)
* Project ปัญญาในสระบัว (ปีการศึกษา 2555)
* Project นาข้าวทดลอง (ปีการศึกษา 2556)
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ Mentoring
* กิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนความสามารถพิเศษ กลุ่ม Highly Gifted
* การเสริมศักยภาพกลุ่มย่อยโดยผู้เชี่ยวชาญ(ติวโดยผู้เชี่ยวชาญ)
- งานพัฒนาการประเมินผล การจัดการศึกษาผู้เรียนความสามารถพิเศษ
   

มาตรการที่ 3 นำหลักสูตรและกระบวนการจากต่างประเทศมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน

- งานหลักสูตรความสามารถพิเศษและแผนการสอนจากต่างประเทศ
* การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Connecticut และ Renzulli
* การใช้ Learning Module จากสถาบันชั้นนำด้าน ความสามารถพิเศษจากต่างประเทศ
- ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ
   

มาตรการที่ 4 ศูนย์จิตวิทยาและแนะแนว

- งานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
         
  กลยุทธ์หลักที่ 3 การจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานโลก (World Class Standard)
 

มาตรการที่  1
พัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

    - วางแผนการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
- ประเมินหลักสูตรฯ
* ประเมินภายใน
* International Assessment
 

มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย

    - วางแผนพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย
- ดำเนินงานการใช้หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย
- ประเมินหลักสูตรฯ

 

มาตรการที่ 3 พัฒนาบุคลากร

    - Teacher Idol
* Training, Workshop
* Field Trip
* Out source Assessment
* Teacher Centre
  มาตรการที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
    - Study on the move.
* English Summer Camp
* Inter Camp
* Academic สัญจร
* English Championship
* กิจกรรม DEAR
* กิจกรรม Book Fair
 

กลยุทธ์หลักที่ 4  WWW. Wireless World Wide

 

มาตรการที่ 1 พัฒนาการเรียนรู้  Real World Learning เชื่อมโยงเครือข่ายกับต่างประเทศ

    - งานสร้างโรงเรียนเครือข่าย (Partner School) เพิ่มเติม
- งานพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการ Real World Learning
- โครงการ Real World Learning
  มาตรการที่ 2 Patai's Education for ASEAN : ไผทฯ เปิดโลกการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
• พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
    - โครงงาน "หนึ่งใจเดียวกัน 10 ร้อยรวมมั่น สานสัมพันธ์อาเซียน"
- งานปรับโครงสร้างเวลาเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- งานบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับ ASEAN ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกระดับชั้น
  • พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
    - งานพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้รูปแบบ ASEAN Focus, Gen A Explorer (Generation ASEAN Explorer) ASEAN Pavilion ASEAN Corner ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
  • สนับสนุน Patai's Education for ASEAN : ไผทฯ เปิดโลกการเรียนรู้สู่
    - งานประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
  • "ไผทฯ เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน"
    - กิจกรรมพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอาเซียน
- กิจกรรมเสนอข่าวสารอาเซียนแก่ผู้เรียน บุคลากร และผู้ปกครอง
 

มาตรการที่ 3 หลักสูตร ICT Chalk-Free Approach

    - ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้สู่สากล
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อสร้างสรรค์ E-Learning
         
 

กลยุทธ์หลักที่ 5  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

  มาตรการที่ 1 จัดกระบวนการเรียนรู้ แบบโครงงานตามแบบไผทอุดมศึกษา (Project Approach in Patai's Style)
   

- งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานฯ
- งานติดตามผลการพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดและกระบวนการ ทำงานของผู้เรียนจากนวัตกรรมฯ
-งานพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์การวัดที่สามารถวัดกระบวนการคิดและกระบวนการทำงานของผู้เรียน
- งานวิจัยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานตามแบบไผทอุดมศึกษาในหลักสูตรบูรณาการ
- งานส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ในกระบวนการเรียนรู้ Project Approach in Patai's Style

  มาตรการที่ 2 จัดกระบวนการเรียนรู้ แบบซักค้านบนฐานความพอเพียง (The Jurisprudential Model on Sufficiency Economy Path)
    - งานวิจัยและทดลองกระบวนการเรียนรู้แบบซักค้าน ยอมความตามเหตุผล
         
  มาตรการที่ 3จัดกระบวนการเรียนรู้ แบบไผทฯ ไตรบท (Patai Triple I Model)
    - งานส่งเสริม พัฒนาผลงานผู้เรียน จากการเรียนรู้แบบ Patai Triple I ให้สร้างสรรค์ หลากหลายและนำความรู้เทคโนโลยี และสาระวิชามาสร้างสรรค์งาน
- กิจกรรมการเรียนรู้ World Wide by Active Board
- งานวิจัยกระบวนการเรียนรู้แบบ Patai Triple I
  มาตรการที่ 4 จัดกระบวนการเรียนรู้ไผทฯจตุบท
    - งานวิจัยกระบวนการเรียนรู้แบบไผทฯจตุบท
- งานพัฒนาแผนการเรียนการสอนแบบไผทฯจตุบททุกระดับชั้น
- งานพัฒนาเครื่องมือวัดผลให้ตรงตามสภาพจริงและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
- งานกำกับ ติดตาม การใช้ไผทฯจตุบทโดยการนิเทศการสอน
         
 

กลยุทธ์หลักที่ 6      การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  มาตรการที่ 1พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
    - โครงการเรียนรู้รอบรั้วโรงเรียน
* พัฒนาแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในที่สอดคล้องกับเนื้อหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
    - งานประกันคุณภาพ แหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้
    - โครงการหอสมุดดุจปัญญาพาก้าวไกล
  มาตรการที่ 2 เชื่อมโยงการเรียนรู้สู่แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการเปิดโลกกว้างทางปัญญา
         
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทาง จริยธรรม ศีลธรรม (MQ: Moral Quotient) และอารมณ์ (EQ: Emotional Quotient)
กลยุทธ์หลักที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
  มาตรการที่ 1ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม - เสริมสร้างลักษณะนิสัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และภูมิใจในความเป็นไทย
    - โครงการไผทอุดมศึกษา แทนคุณแผ่นดินไทย
- งานสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
- โครงการไผทฯรักชาติ
o กิจกรรม กล้วยไม้ในแจกัน
- กิจกรรม ผ้าขาวม้าคุณปู่
- กิจกรรม ลมเย็นเล่นว่าว

o กิจกรรม สูตรรัก สูตรลับครอบครัวของฉัน (วัฒนธรรม ครอบครัว)
o กิจกรรม นี่แหละ...ประเทศไทย (สัญลักษณ์ของไทย)
o กิจกรรม อมตะเพลงไทย
o กิจกรรม คนไทยแท้ๆ (สัญลักษณ์ของไทย)
o กิจกรรม พ่อของแผ่นดิน
o กิจกรรม ตามล่าสถานที่ (สิ่งปลูกสร้าง/สถาปัตยกรรม ชุมชน)
o กิจกรรม ภูมิใจถิ่นไทยท่องวัฒนธรรม
  จัดกิจกรรมไผทฯ ใฝ่คุณธรรม ที่เน้นไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา
    - งานพัฒนาแผนงานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
- งานพัฒนาแผน/สื่อการสอนที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม
- โครงการต้นกล้าคุณธรรม
- โครงการเด็กดี ศรีไผทฯ -ระเบียบดี วินัยเด่น
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต
- โครงการเด็กดี V-Star
- โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน พออยู่พอกินและพอเพียง
- กิจกรรมดอกไม้ให้คุณ
- โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงการ สร้างความดี(จิตอาสา)
- โครงการ Public Mind: หัวใจคุณธรรม
- โครงการเด็กดี ศรีไผท -กิจกรรมผู้พิทักษ์รักษ์สะอาด (จิตอาสา)
- โครงการไผทอุดมศึกษาสร้างสรรค์สังคม (จิตอาสา)
- โครงการแลกปัญญา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการ Family Project
- โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาสิ่งเสพติด
- โครงการ Patai Channel
  มาตรการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพสู่อัจฉริยภาพ • ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี
    - โครงการ Therapeutic Media เพื่อพัฒนาสมอง
- กิจกรรมยุวศิลป์
- โครงการมุ่งสู่ฝันสร้างสรรค์ศิลปิน
- โครงการรวมพลังพัฒนา ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะและนาฏศิลป์ดนตรี ตามงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- โครงการ Wednesday Club
- กิจกรรม Art and Music Save the Earth
  กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกาย
    มาตรการที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงสมบูรณ์
• ส่งเสริมโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง
      - โครงการ ฉลาดบริโภค ต้านโรค พัฒนาสมอง
    • พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุขภาพกายที่ดีและสมรรถภาพทางกายได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
      - โครงการเด็กไผทฯ สดใสแข็งแรง
- งานตรวจสุขภาพอนามัย
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา
         
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรยุคใหม่
กลยุทธ์หลักที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหาร
    มาตรการที่ 1 ส่งเสริมด้านปัญญา
มาตรการที่ 1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ใฝ่รู้
• พัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
      - โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
- โครงการยกระดับสมรรถนะครู การทดสอบภาคความรู้ตามสาขาวิชาที่สอน 1 ครั้งต่อปีการศึกษา
- โครงการ DEAR ครู
    • พัฒนาสื่อการประกอบการเรียนการสอนให้ทันสมัย และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      - โครงการครูดีมีสื่อ
    • ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
      - โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
    มาตรการที่ 1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
      - โครงการใช้เวลาว่างกับครูต่างชาติ โดยการอบรมภาษาอังกฤษแก่ผู้บริหารและครู 100 ชั่วโมง ใน 1 ปี
    มาตรการที่ 1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
      - โครงการ ICT HRD
    มาตรการที่ 2 ส่งเสริมด้านสติ-อารมณ์ และคุณธรรมแก่บุคลากร
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
      - โครงการครูไผทฯ ใฝ่คุณธรรม
   มาตรการที่ 2.2 สนับสนุนให้มีการทำงานเป็นทีม และร่วมมือกันกันปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จ
      - โครงการพี่ช่วยน้อง ผองเพื่อนไผทฯ
  กลยุทธ์หลักที่ 2 การบริหารจัดการบุคลากร
    มาตรการที่ 1 จัดอัตรากำลังบุคลากร
      - จัดอัตรากำลังบุคลากรในแต่ละส่วนการศึกษา / การเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกในการจัดหาครูสอนในกลุ่มสาระที่ ขาดแคลน หรือกิจกรรมเสริม
- Outsource
    มาตรการที่ 2 ประเมินคุณภาพบุคลากร
      - ประเมินและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
- นิเทศบุคลากร
- งานส่งผลงานครูประกวดภายนอก
    มาตรการที่ 3 สร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร
      - พิจารณาความดีความชอบ ประจำปี
- โครงการครุทายาท
- โครงการ Patai Quality Award
         
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์หลักที่ 1การกำหนดนโยบาย การอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม
    มาตรการที่ 1 พัฒนานโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
      - งานพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    มาตรการที่ 2 จัดการการใช้พลังงานในโรงเรียน
      - งานจัดการการใช้พลังงานในโรงเรียน (ไฟฟ้า, น้ำมัน)
    มาตรการที่ 3 จัดการการใช้น้ำในโรงเรียน
      - งานจัดการการใช้น้ำในโรงเรียน
    มาตรการที่ 4 จัดการขยะและของเสียในโรงเรียน
      - งานจัดการขยะและของเสีย
    มาตรการที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
      - งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน
    มาตรการที่ 6 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน
      - งานดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- งานดำเนินการตามโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวให้เป็นโรงเรียนสีเขียว
  กลยุทธ์หลักที่ 2 การดำเนินการ ไผทฯเตรียมรับปรับตัวสู้โลกร้อน
    มาตรการที่ 1 รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
      - กิจกรรมรณรงค์การใช้กระติกน้ำแทนขวดพลาสติก
- กิจกรรม Low Carbon
    มาตรการที่ 2 จัดกิจกรรมไผทฯ รวมใจปลูกป่า ถวายพ่อหลวง
      - โครงการรวมพลังไผทฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมถวายพ่อหลวง
    มาตรการที่ 3 เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
      - โครงการไผทฯ เตรียมรับปรับตัวสู้โลกร้อน
- โครงการผู้เรียน นักอนุรักษ์
         
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์หลักที่ 1การประกันคุณภาพภายในสู่ภายนอก
    มาตรการที่ 1จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
      - งานกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
- งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
- งานการนำผลการประเมินภายในไปใช้พัฒนาคุณภาพ
    มาตรการที่ 2 ควบคุมการประกันคุณภาพภายในสู่การประเมินคุณภาพภายนอก
      - จัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งต้นสังกัด
- จัดทำรายงานการวิจัยหน่วยงานและสถานศึกษา
  กลยุทธ์หลักที่ 2 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่สาธารณะ
    มาตรการที่ 1 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
• สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ • สนับสนุนทรัพยากร
       ส่งเสริมให้มีการนำวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
 ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
    มาตรการที่ 2 เผยแพร่ความรู้สู่สังคม
• สนับสนุนให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
      - เปิดสถานศึกษาให้เป็นวิทยาทานแก่บุคคลภายนอก
    • สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสถานที่พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่นิสิตและนักศึกษา
      - งานพัฒนานักศึกษาฝึกงานร่วมกับสถาบันต่างๆ
    • ส่งเสริมการเผยแพร่การจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่องค์กรการศึกษาและสาธารณชน
      - งานเผยแพร่ผลงาน ปัญญาทางวิชาการ และปัญญาทางคุณธรรมสู่สังคมภายนอก
    มาตรการที่ 3 สร้างสัมพันธ์ชุมชน
• สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
      - งานสื่อสารจากใจบ้านและโรงเรียน
- โครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน
- โครงการสร้างฐานข้อมูลผู้ปกครอง / ศิษย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบัน
    • จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
      - โครงการไผทอุดมศึกษา แทนคุณแผ่นดินไทย o กิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- กิจกรรมขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษา สู่ตำรวจจราจร
- โครงการ International Day
    กลยุทธ์หลักที่3 การบริหารแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล
    มาตรการที่ 1 สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
      - แผนพัฒนางาน ทุกส่วนการศึกษา
- การกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานจากการกระจายอำนาจ
    มาตรการที่ 2 จัดสรรทรัพยากร
      - บุคลากร
- งบประมาณ
- สถานที่
    กลยุทธ์หลักที่ 4 การบริหารจัดการตามนโยบายพิเศษ
      - งานดำเนินงานต่อเนื่อง โครงการบัณณาสสมโภช ระยะที่ 3
    มาตรการที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
      - งานผู้นำเครือข่าย "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"
         
 
 

ปีการศึกษา 2556 นี้ ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สังคมฐานความรู้ พ.ศ. 2555-2558 (The strategic Plan for Educational Development to Knowledge-Based Society) และเพิ่มเติมงานสนับสนุน 5 งาน 6 โครงการ และ 7 กิจกรรม เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของชาติและเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ได้มาตรฐานสากลและก้าวทันโลกยุคใหม่

เป้าประสงค์ (Strategic Objective)

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา มุ่งมั่นสร้างสรรค์สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่เกื้อกูลการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะผู้เรียนได้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างรายบุคคล พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคงโดยผ่านสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยน ความคิด องค์ความรู้และ นวัตกรรม สร้างทักษะชีวิตที่ดีเพื่อเป็นฐานในการตัดสินใจและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มีทักษะประชาธิปไตย เผชิญปัญหาและแก้ปัญหาได้เหมาะสม มั่นใจในตนเอง มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลเมืองที่ดีและเป็นพลโลก (Global Citizen) ที่สามารถก้าวไกลในระดับสากล
2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพตามความแตกต่างรายบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสารและประกอบกับดำรงชีวิต
3. ผู้เรียนแสดงออกถึงปัญญาและความสามารถที่แตกต่างกันได้เป็นรายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ พัฒนาตนได้อย่างเต็มศักยภาพ
4. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาสากลเพื่อการสื่อสาร นำเสนอองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อมวลชนและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน เน้นทักษะกระบวนการคิดและสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง
6. โรงเรียนมีระบบการบริหารและจัดการศึกษาแบบองค์รวมที่ส่งเสริมปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล
7. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนสู่อัจฉริยภาพ ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างรากฐานปัญญาทางวิชาการและปัญญาทางอารมณ์ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และมีทักษะการดำรงชีวิตที่ก้าวมั่นทันโลกยุคใหม่ และมีความสุข อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยจัดให้มีหลักสูตรที่หลากหลายครอบคลุมสมรรถนะผู้เรียน มุ่งเน้น ภาษา โดยเพิ่มเติมการรณรงค์การอ่าน เขียน คล่อง วิเคราะห์ได้ และการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามวัย ยกระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สังคมศึกษา และการดำรงชีวิตเพื่อเรียนรู้ร่วมกับสังคมโลก
2. พัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรความสามารถพิเศษ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายกับต่างประเทศ และเป็นศูนย์ทดสอบความสามารถของผู้เรียนทั้งภายในและภายนอก
3. พัฒนานวัตกรรมที่เติมเต็มความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ได้ตามความถนัดและความสนใจให้มีปัญญาและความสามารถสูงกว่าเด็กทั่วไป และเพิ่มเติมการพัฒนาผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมในการเรียนรู้ ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและในสังคมได้
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญาที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางความคิดและภาษาเพื่อการสื่อสาร และเพิ่มเติม การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-Net ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต ความฉลาดทางสติ-อารมณ์ และคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มีจิตสาธารณะตระหนักและมีสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม รวมทั้งการพัฒนาสุขภาพกายให้สมบูรณ์ แข็งแรง
5. พัฒนาคุณภาพบุคลากรยุคใหม่ให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถ เป็นนักวิจัยและพัฒนา
6. พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและใช้การบริหารงานแบบองค์รวมที่ส่งเสริมปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล
7. พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

โรงเรียนได้กำหนด Road Map แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สังคมฐานความรู้ พ.ศ.2555-2558 (The strategic Plan for Educational Development to Knowledge-Based Society) โดยพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสะดวกในการใช้ความรู้และจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนการศึกษาชาติ (2545-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2558 ความต้องการของชุมชน และผลการสรุปการประเมินการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และในปีการศึกษา 2556 ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สังคมฐานความรู้ (The Strategic Plan for Education Development to Knowledge-Based Society) พ.ศ.2556-2558 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ดังมีรายละเอียด คือ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลสู่ความเป็นพลโลก
กลยุทธ์หลักที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรหลากหลายตามวิสัยทัศน์
มาตรการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรการที่ 1.2 หลักสูตรโรงเรียนไผทอุดมศึกษา อิงหลักสูตรแกนกลางฯ เพิ่มเติม
• การปรับโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน โดยเพิ่มให้มีภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา
• การพัฒนาการอ่านภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง วิเคราะห์เป็น สื่อสารได้
- กำหนดมาตรฐานการอ่านและเขียนของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น
• พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้คุณภาพตามวัย
• จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพตามหลักสูตรโดยเพิ่มเติม
- รณรงค์การอ่านภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่องและมีนิสัยรักการอ่าน
- รณรงค์การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เป็นไปตามวัย
มาตรการที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม
มาตรการที่ 2.1 การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
• เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
• เพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
• จัดพัฒนานักเรียนที่ยังไม่พร้อมในการเรียนรู้
- สำรวจนักเรียนและคัดแยกจัดกลุ่มนักเรียน
- จัดให้มีการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิทยา
กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรความสามารถพิเศษ
มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษและการเทียบโอน
• งานพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรความสามารถพิเศษ

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทาง จริยธรรม ศีลธรรม
(MQ: Moral Quotient) และอารมณ์ (EQ: Emotional Quotient)
กลยุทธ์หลักที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย เพิ่มเติม
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมทักษะสู่ศตวรรษที่ 21
• ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์หลักที่ 2 การดำเนินการ ไผทฯเตรียมรับปรับตัวสู้โลกร้อน
มาตรการที่ 1 รณรงค์ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม เน้นปลูกจิตสำนึก
เพื่อส่วนรวม

การนำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สังคมฐานความรู้ พ.ศ.2555-2556 ( ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2556 สู่การปฏิบัติ ได้มีงานสนับสนุน 5 งาน 6 โครงการและ 7 กิจกรรม

หมายเหตุ: คือเนื้อหาที่เพิ่มเติมเข้าไปในมาตรการเดิม